Team


Manish Modi

Manish Modi

Founder and CEO

Samir Sanghvi

Samir Sanghvi

Managing Partner

Samir Sanghvi

Amit Kothari

Partner


Ganesh Mahindrakar

Ganesh Mahindrakar

Manager - Audit and Assurance

Sneha Shah

Sneha Shah

Assistant Manager - Tax Assurance & Advisory

Sarita Jain

Sarita Jain

Manager


Husain Nisanwala

Husain Siraj Nisanwala

Company Secretary

Sudhaka More

Sudhakar More

Assistant Manager